Thevissen Cv & Sanitair bv

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • 1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met Thevissen CV & Sanitair. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomsten, behoudens hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk van werd afgeweken.
 • 2 Door een bestelling te plaatsen erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt hij deze.

 

Artikel 2 – Offertes

 • 1 Offertes van Thevissen CV & Sanitair kunnen vrijblijvend aangevraagd worden. De bedragen op de offerte zijn slechts een indicatie en geen aanbod en worden slechts definitief en bindend na ondertekening ervan door beide partijen. De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende voorwaarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige manier aan te passen overeenkomstig artikel 3 van deze algemene voorwaarden.
 • 2 De bedragen vermeld op de offertes zijn slechts geldig voor 30 dagen, tenzij een andere termijn op de offerte vermeld wordt. Thevissen CV & Sanitair heeft zelfs na ondertekening van de offerte het recht prijsstijgingen van materialen en grondstoffen door te rekenen aan de opdrachtgever overeenkomstig artikel 3 van deze algemene voorwaarden. De gehanteerde tarieven worden vermeld exclusief BTW of andere taksen tenzij anders vermeld.

 

Artikel 3 – Prijsherziening

 • 1 De overeengekomen prijzen kunnen worden verhoogd op grond van overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen zonder dat de opdrachtgever daaraan het recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen.
 • 2 Alle prijzen, zelfs ingeval van een absoluut forfait, door Thevissen CV & Sanitair opgegeven zijn steeds onderhevig aan een prijsherziening ingevolge externe factoren zoals maar niet beperkt tot: loonwijzigingen, verhoging van de inkoopprijzen, stijgingen van de sociale lasten, stijging van de grondstof-, energie- en transportprijzen zonder dat de opdrachtgever daaraan het recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen.

 

Artikel 4 – Levering

 • 1 De opgegeven leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en vormen geen resultaatsverbintenis in hoofde van Thevissen CV & Sanitair. De opdrachtgever kan de overschrijding van deze indicatieve leveringstermijn niet aanwenden om schadevergoeding te eisen of overeenkomst te ontbinden.
 • 2 Thevissen CV & Sanitair kan zich op overmacht beroepen om de nakoming van haar verbintenissen op te schorten. De leverings- of uitvoeringstermijn wordt verlengd met de geschorste termijn. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis onmogelijk maken, en die niet aan Thevissen CV & Sanitair toe te rekenen zijn. Gevallen van overmacht zijn bijvoorbeeld (niet-limitatief): staking, noodweer, brand, sabotage, rampen, ziekten, algehele werkstaking, tekortkomingen van toeleveranciers, bevoorradingsmoeilijkheden, elektriciteitsgebrek, oorlog. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding ten aanzien van Thevissen CV & Sanitair indien deze zich op overmacht kan beroepen. Bij blijvende overmacht is de opdrachtgever gehouden om in redelijke verhouding tot de prijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de goederen die inmiddels zijn geleverd of prestaties die zijn verricht.
 • 3 Indien de opdrachtgever zijn/haar verbintenissen in het kader van de overeenkomst met Thevissen CV & Sanitair niet nakomt, heeft Thevissen CV & Sanitair het recht haar verbintenissen eveneens op te schorten en de werken voorlopig stil te leggen. De reeds uitgevoerde werken worden gefactureerd en zijn onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5 – Betaling

 • 1 De facturen zijn binnen de maand betaalbaar (tenzij anders aangegeven) in euro op de bankrekening die op de factuur is aangegeven.
 • 2 De facturen dienen geprotesteerd te worden door middel van een gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur. Protesten na deze datum zijn laattijdig en worden niet aanvaard.
 • 3 Bij niet-betaling op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder enige vorm van ingebrekestelling, een interest aangerekend van 10% per jaar. Daarnaast heeft Thevissen CV & Sanitair recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 100,00. Verder komen alle eventueel toegekende kortingen te vervallen. Thevissen CV & Sanitair heeft ten slotte het recht de overeenkomst te beëindigen indien bepaalde prestaties of werkzaamheden door haar nog uitgevoerd dienden te worden zonder dat de opdrachtgever enige vorm van schadevergoeding toekomt.

 

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

 • 1 Thevissen CV & Sanitair blijft eigenaar van alle eventueel geleverde goederen tot op het moment van algehele betaling van de factuur waarop deze goederen betrekking hebben.
 • 2 Indien periodieke leveringen van goederen gebeuren, geldt dat de door Thevissen CV & Sanitair geleverde goederen die in het bezit van de opdrachtgever zijn, voor de waarde van de openstaande factuur eigendom blijven van Thevissen CV & Sanitair en derhalve teruggenomen kunnen worden.

 

Artikel 7 – Risico’s en oplevering

 • 1 De goederen reizen op risico van de opdrachtgever. De bewaring van de goederen, in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de opdrachtgever.
 • 2 De oplevering of ingebruikname houdt de aanvang in van een waarborgtermijn waarin kleine onregelmatigheden nog hersteld kunnen worden voor zover deze gemeld werden op het opleveringsverslag. Als de bouwheer zelf bepaalde werken uitvoert of op zijn kosten bepaalde werken laat uitvoeren door derden in deze periode, vervalt bovenvermelde waarborg.

 

Artikel 8 –  Aansprakelijkheid en garantie

 • 1 Thevissen CV & Sanitair is slechts verantwoordelijk voor de directe schade, zowel contractuele als buitencontractuele, door haar toedoen veroorzaakt. De aansprakelijkheid van Thevissen CV & Sanitair is beperkt tot maximaal de waarde van de bestelling.
 • 2 Thevissen CV & Sanitair is niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 • 3 Bij vaststelling van een gebrek heeft Thevissen CV & Sanitair steeds het recht om ofwel zelf de nodige herstellingswerkzaamheden uit te voeren ofwel om over te gaan tot vervanging van de gebrekkige goederen zonder dat enige vergoeding kan gevorderd worden wegens rechtstreekse of onrechtstreekse schade. Rekeningen van derden die verband houden met dergelijke herstellingen/vervanging zijn haar niet tegenstelbaar.

 

Artikel 9 – Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst

 • 1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of door zijn toedoen de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, is hij verplicht de hierdoor geleden schade en de gemaakte kosten te vergoeden.
 • 2 Bij annulering of weigering van de opdracht of overeenkomst is de opdrachtgever 30 % annuleringskosten verschuldigd met een minimum van 250,00 euro, te vermeerderen met de eventuele transportkosten en personeelskosten.

 

Artikel 10 – Aanvaarding en klachten

 • 1 Het is de plicht van de opdrachtgever om de werken onmiddellijk te onderzoeken op mogelijk zichtbare gebreken. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, heeft de opdrachtgever recht op gelijkwaardige vervangingswerken. Klachten betreffende zichtbare gebreken moeten ons toekomen binnen de acht dagen na levering en voor het gebruik van de goederen.
 • 2 Thevissen CV & Sanitair vrijwaart de opdrachtgever voor verborgen gebreken, indien de opdrachtgever bij vaststelling van een mogelijk verborgen gebrek dit binnen de maand ter kennis brengt van Thevissen CV & Sanitair door middel van een per post aangetekende brief en dit op straffe van verval. De geleverde waarborg is beperkt tot de vervanging van de werken die de verborgen gebreken bevatten. Andere vormen van schadevergoeding zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op elke overeenkomst met Thevissen CV & Sanitair, tenzij hiervan schriftelijk werd afgeweken. In geval van betwisting zullen partijen trachten het geschil minnelijk op te lossen. Indien zij hierin niet slagen, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg exclusief bevoegd.